§ 1    Ändamål och syfte 

Båtklubbens ändamål och syfte är att tillvarataga medlemmarnas intresse samt främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande. Att verka för sämja och god ordning inom berörda områden, samt visa hänsyn mot mark, natur och fiske. Att verka för att renhållningsföreskrifter och förordningar följs. Att ansvara och bevaka skötsel av de anläggningar som ingår i båtklubbens ansvarsområde, t.ex. klubbhus, hamnar, uppläggningsplatser, parkeringsplatser, vägar mm. Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer. Att genom verksamhet och utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet. Att genom eget engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation, föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.  

§ 2    Säte 

Båtklubben har sitt säte i Karlholmsbruk, där årsmötet och verksamhet ska vara förlagda och som regel styrelsens sammanträden äga rum.   

§ 3    Medlemskap 

Som medlemmar kan antas, för båt- och fiskeintresserade personer. Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen. Medlem som under ett år inte erlagt årsavgift, kan av styrelsen uteslutas i klubben. Uteslutning ska meddelas skriftligt. Medlem som inte följer givna stadgar eller på annat sätt skadar klubben, kan likaså uteslutas.Årsmötet är myndighet. Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den som på ett synnerligen aktivt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller livstid och är befriat från medlemsavgift.  

§ 4    Verksamhetsår 

Båtklubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.Båtklubben ska till Roslagen båtförbund (anslutet till Svenska Båtunionen), insända uppgifter om klubbstyrelsens sammansättning, klubbens kontaktmän, medlemsantal och båtantal, enl. årsredovisning.  

§ 5    Avgifter 

Varje medlem erlägger en årsavgift som bestäms av årsmötet.Årsmötet bestämmer storleken på avgiften, likaså när den ska vara inbetald.Avgifter för båtplatser beslutas på årsmötet efter förslag från styrelsen, hänsyn tas till beräknade utgifter.Andra avgifter beslutas av styrelsen.För att erhålla båtplats fordras medlemskap.Medlem som avsäger sig båtplats, återlämnar densamma endast till klubben. Förbindelsen tecknas mellan klubben och båtplatsinnehavaren.Endast båtklubbens styrelse beslutar om innehavare till båtplats.  

§ 6    Sammanträden 

Klubbens sammanträden, dag och lokal bestäms av styrelsen.Extra sammanträde kan avhållas om minst 25 medlemmar så önskar.Hamnkommitténs möten hålls när hamnfogden eller sammankallande för hamnkommittén kallar.  

§ 7    Årsmöte 

Årsmöte hålls senats i april månad varje år och ska utlysas senast två veckor före årsmötet.Motioner och ärenden till årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet.  

§ 8    Revision 

Styrelsen ska hålla revisionshandlingar tillgängliga minst 14 dagar före årsmötet. Revisionshandlingar och revisionsberättelse ska återlämnas i god tid före årsmötet.  

§ 9    Styrelse 

Styrelsen består av 7 personer.Alla ledamöter väljs på 2 år, 4 av ledamöterna ska väljas på jämna år och 3 på udda år.Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, hamnfogde och två övriga ledamöter.2 styrelsesuppleanter på 1 år.4 personer i hamnkommitté, sammankallande är ordinarie styrelseledamot.2 revisorer på 2 år, en ska väljas på jämna år och en på udda år.1 revisorsuppleant på 1 år.Valberedningen består av 2 ledamöter som väljs på 2 år, en ska väljas på jämna år och en på udda år,varav en är sammankallande.Styrelsen utser firmatecknare.

§ 10  Dagordning årsmöte 

1.       Årsmötets öppnande2.       Årsmötets utlysande3.       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet4.       Val av justerare tillika rösträknare vid behov5.       Föredragning av föregående årsmötesprotokoll6.       Styrelsens verksamhetsberättelse7.       Kassaberättelse8.       Revisionsberättelse9.       Ansvarsfrihet för styrelsen10.   Fasställande av årsavgift för kommande verksamhetsår11.   Styrelsens arvoden och enskilda utlägg12.   Motioner till årsmötet13.   Val av styrelse 2 år

Jämna år                             Udda år

Ordförande                           KassörSekreterare                          HamnfogdeKlubbmästare                       StyrelseledamotStyrelseledamot       Övriga funktionärer2 styrelsesuppleanter på 1 år2 revisorer på 2 år (en revisor per år väljes)1 revisorsuppleant på 1 år1 radioombud till RBF på 1 år4 ledamöter till hamnkommittén på 1 år       Valberedning2 ledamöter på 2 år (en ledamot per år väljes), samt utse sammankallande14.   Övriga frågor15.   Mötets avslutande  

§ 11  Röstning 

Varje medlem som fullgjort sina plikter mot båtklubben, äger en röst.  

§ 12  Valberedning 

Valberedningens sammankallande ska överlämna kandidatlista i god tid före årsmötet.Ledamot av styrelse eller revisor, kan ej ingå i valberedningen.  

§ 13  Anslutning riksorganisation 

Båtklubben bör vara ansluten till riksorganisation (Svenska Båtunionen), genom regionalt förbund (Roslagens båtförbund). Beslut om in- och utträde ska fattas på båtklubbens årsmöte.  

§ 14  Stadgeändring 

För ändring i klubbens stadgar fordras ett enhälligt majoritetsbeslut på årsmötet, eller 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten.  

§ 15  Upplösning 

Beslut om Båtklubbens upplösning ska för att vara giltig, fattas på två av varandra följande årsmöten, med minst 2/3 majoritet bland de röstberättigade.      

ORDNINGSREGLER

Vissa regler måste Du följa som medlem i Karlholms Motorbåtsklubb.Bortsett från det självklara att betala in medlemsavgiften, snarast efter det att inbetalningskortet har kommit, dock senast det datum som står angivet på inbetalningskortet.1987 började vi med att gå vakthållning i hamnen och Du som har båtplats i hamnen eller i storån måste ovillkorligen gå vakt enligt den vaktlista som styrelsen har gjort. Det enda undantaget för att slippa vakthållning är av ålderssjäl eller sjukdom. Får Du förhinder måste Du själv ta initiativ till att lösa detta med att försöka byta med någon annan medlem. Annars får du försöka ”sälja” din vakt och där kan hamnfogden hjälpa till med kontakter.Missar du ändå vakten så utgår ett bötesbelopp på 800 kr per missad vakt.Arbetsplikt för båtplatsinnehavare:Båtplats innehavare som Ej deltagit eller Ej önskar deltaga vid motsvarande ett av klubbens städtillfällen åläggs att betala 400 kr i arbetspliktsavgift.Det finns tre tillfällen att närvara på och om man är sjuk eller inte orkar närvara på något av dessa bör man kontakta hamnfogden.Depositionsavgift för båtplats:Depositionsavgift för båtplats är 2 500 kr och skall vara KMK tillhanda innan avtalet som skickats ut till båtplatsinnehavaren träder i kraft. Återbetalning av depositionsavgift sker efter det att avtalets sagts upp av endera parten dock tidigast inom tre år, detta för att få en naturlig balans och att inte sätta KMK på obestånd.Båten bör Du lägga i senast den 30 juni. Om Du har förhinder så meddela detta till hamnfogden.Har Du inte lagt i båten eller meddelat till hamnfogden, så har Du innevarande säsong förbrukat Din båtplats och inga båtplatsavgifter återbetalas.Du får också ställa Dig sist i kön för båtplats.Om Du t.ex. har sålt Din båt och försöker skaffa Dig en annan men bedömer att det inte blir förrän nästa säsong, så meddela detta till hamnfogden, då kan han ”korttidshyra” ut båtplatsen under säsongen och Du har den tillbaka året efter.Om Du bedömer att Du under ett par år inte kommer att ha någon båt och lämnar ifrån Dig båtplatsen, så har Du automatiskt förtur i kön för båtplatser (max två båtsäsonger).Det är absolut förbjudet att byta båtplats med varandra utan hamnfogdens kännedom.Självklart är det lika förbjudet att själv hyra ut båtplatsen. Detta medför automatiskt att Du missar rätten till båtplats och Du får ställa Dig sist i kön.Upptagning av bommar ansvarar Du och Din båtgranne för. Om någon i styrelsen måste ta upp bommen så drabbas båda båtägarna som har båtplats vid den ej upptagna bommen med 200 kr per båtplats.

Ovanstående regler har antagits enhälligt på våra årsmöten

ÖVRIGT

I medlemsavgiften ingår tidningen Båtliv med sex nummer per år, värdet är ca 210 kr per år.Båtförsäkring i Svenska Sjö via båtklubben är ofta billigare än andra bolag, kontrollera din båtförsäkring hos försäkringsrådgivaren fn Peter Larsson tfn 0294/411 56 eller i försäkringspärmen som finns i vaktstugan.Klubbstugan bokar Du hos klubbmästaren. Stugan har fyra bäddar, öppen spis, gasolspis, enklare köksutrustning och porslin. Torrtoa finns på ön, däremot saknas brunn så Du måste ta med Dig eget färskvatten.Har Du bokat stugan så måste Du acceptera att andra klubbmedlemmar kan lägga till vid bryggan.Stugan är naturligtvis gratis att låna för KMK´s medlemmarMidsommarhelgen kan Ej bokas, då är stugan öppen för alla, speciella bokningsregler finns hos klubbmästaren och även i klubbstugan.Om Du har några frågor eller synpunkter så kontakta någon i styrelsen.STYRELSEN